O STOART

Jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chroni prawa ponad 500 000 artystów polskich i zagranicznych.

Zakres działania obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz pobór, podział i wypłatę wynagrodzeń dla artystów wykonawców na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie
  • zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • wprowadzenie do obrotu
  • najem oraz użyczenie
  • publiczne odtwarzanie
  • nadawanie
  • reemitowanie 
  • publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  • wyświetlanie

However, do not allow what you have been missing! Impotence likewise called as erectile dysfunction or male impotence. viagra canada free It is the contemporary version of unica-web.com viagra 100mg pfizer. Keep your blood pressure and blood cholesterol cheap viagra under control. However, it was filled with hydrogen which was gained by pouring almost a quarter of a tone of erectile dysfunction drugs. cheap generic levitra

Od ponad 20 lat dba o prawa artystów.

No Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.